O časopise

Časopis Slovenské divadlo s podtitulom Revue dramatických umení vychádza od roku 1953. Je to jediný teoretický a historický časopis na Slovensku pre oblasť divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia. Je ilustrovaný a ročne má cca 450 strán. Vychádza v slovenskom jazyku, obsah a resumé aj po anglicky. Zaužívaná štvrťročná periodicita bola v roku 2013 rozšírená o špeciálne číslo publikované v anglickom jazyku. Od roku 2016 sa periodicita časopisu modifikovala na tri slovenské a jedno anglické číslo ročne. Vybrané čísla sú koncipované ako monotematické.

Časopis nepožaduje poplatky za spracovanie článkov (APC) ani za ich podanie.

ISSN 0037-699X (print)
ISSN 1336-8605 (on line)
EV 3134/09

Vydavateľ

Ústav divadelnej a filmovej vedy

Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied

Adresa redakcie

Slovenské divadlo
Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovakia
phone: +421 2 5477 7193
fax: +421 2 5477 3567
e-mail: michaela.mojzisova@savba.sk 

Open access: Obsah, abstrakty a celé texty sú dostupné na: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=29

Články publikované v časopise Slovenské divadlo sú licencované v rámci Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0).