Pokyny pre autorov

 • Slovenské divadlo – revue dramatických umení je recenzovaný teoretický a historický časopis pre oblasť divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia. Vychádza spravidla štyrikrát do roka. Uverejňuje výhradne pôvodné štúdie a články vedeckého charakteru, ktoré tematicky zodpovedajú odbornému zameraniu časopisu, prípadne texty s interdisciplinárnym presahom.
 • O prijatí alebo neprijatí ponúknutých rukopisov v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku (v závislosti od čísla časopisu) rozhoduje redakcia na základe posudkov nezávislých recenzentov. Recenzné konanie je obojstranne anonymné. Redakcia informuje autorov o výsledku konania v rozmedzí 6 – 10 týždňov od podania príspevku, resp. jeho doručenia redakcii.
 • Obvyklý rozsah štúdií  vrátane abstraktu, kľúčových slov a summary je 36,000 znakov aj s medzerami (1normostrana = 1,800 znakov). Po predchádzajúcej dohode s redakciou možno ponúknuť aj rozsiahlejší rukopis, maximálne však 72, 000 znakov aj s medzerami.
 • Príspevky iného typu (recenzie, nekrológy, poznámky a pod.) majú kratší rozsah:

Rozhľady: 18, 000– 36,000 znakov vrátane medzier;
Recenzie: 7,200 – 14,400 znakov vrátane medzier;
Poznámky/Nekrológ a pod.: cca. 5,400 znakov vrátane medzier.

 • K príspevku typu štúdie a rozhľadu je potrebné pripojiť krátky abstrakt (cca 1000 znakov), kľúčové slová (5 – 10) a tiež údaje o autorovi (zamestnanie/afiliácia na pracovisko, e-mail a telefonický kontakt). Na konci príspevku je potrebné uviesť krátke resumé v anglickom jazyku (cca 1000 znakov), zoznam použitej literatúry (podľa priloženého vzoru) a údaje súvisiace s publikovaním práce (napr. informácia o grantovej podpore, financovaní výskumu a pod.

Prosím, použite nasledovný formát článku:

 • Názov príspevku (boldom), abstrakt, kľúčové slová (na samostatnom riadku).
 • Vlastný text článku.
 • Summary v slovenskom, resp. anglickom jazyku.
 • Poznámka/ priradenie k výskumnému projektu (na konci textu).
 • Zoznam literatúry.
 • Kontaktné údaje autora (meno a priezvisko, inštitúcia, adresa inštitúcie, e-mailová adresa).
 • Font: Times New Roman (štandardný),  veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. 
 • Kurzívu (italic) používame zásadne iba pre názvy divadelných hier, filmov, kníh (…), t. j. názvy umeleckých diel. Pre všetky ostatné texty, vrátane citátov a poznámok pod čiarou, používajte normálne písmo. Tučne (bold) uvádzame výlučne texty pod obrázkami, názvy článkov a názvy jednotlivých podkapitol. Nepoužívajte preto bold ani iný špecifický typ písma na zvýraznenie myšlienok v texte.
 • Bibliografia musí byť úplná a musí zodpovedať platnej norme STN ISO 690.
 • Poznámky, citácie a odkazy je potrebné vkladať vždy na príslušnú stranu cez funkciu „vložiť odkaz“ a „vložiť poznámku pod čiarou“ (postup v prípade práce s MS Word). Autori sú povinní zabezpečiť uvádzanie DOI vždy pri citovaní daného dokumentu uverejneného v časopise Slovenské divadlo označeného DOI, resp. pri jeho uvedení v zozname literatúry.
 • Mená v texte uvádzajte pri ich prvom použití vždy v plnom tvare – krstné meno (nie v skratke) + priezvisko.
 • Rukopisy vo formáte *doc zasielajte elektronickou poštou na adresu: michaela.mojzisova@savba.sk.
 • Od autorov sa vyžaduje, aby ku každej fotografii, resp. inému obrazovému prvku, ktoré prikladajú k rukopisu vo formáte *JPG, uviedli osobnostné a licenčné práva, resp. aby mali súhlas na ich použitie v publikácii zborníka (súhlas autorov fotografií).
 • Použitie iných formátov je potrebné vopred konzultovať s editorom. Pri fotografiách, resp. inom obrazovom prvku, je treba uviesť tzv. popisku (kto alebo čo je vyobrazené + identifikačný zápis):
  Autor hry/predlohy: Názov inscenácie. Divadlo, miesto uvedenia, rok uvedenia (prípadne presný dátum premiéry). Réžia:… Mená hercov (v zátvorke mená postáv, ktoré stvárňujú). Autor fotografie, prípadne archívny zdroj.

Prosím, použite nasledovný formát zápisu, je to nevyhnutné pre publikovanie príspevku:

Príklady na používanie citácií:

Monografie:
MAŤAŠÍK, A. Vznik a prvé kroky Slovenského národného divadla : vývoj inštitúcie Slovenského národného divadla od počiatkov po nástup Oskara Nedbala. Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2015, s. 22.

– iniciálka krstného mena, príslušná citovaná strana

Kapitoly v monografiách:
PAŠUTHOVÁ, Z. Ján Palárik: Inkognito. In LINDOVSKÁ, N. – BOKES, F. – KOVÁČ, P.– MIŠOVIC, K. – MOJŽIŠOVÁ, M. – PAŠUTHOVÁ, Z. – PODMAKOVÁ, D. Od rekonštrukcie divadelnej inscenácie ku kultúrnym dejinám? Bratislava : Veda : Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV : Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení, 2015, s. 136.

Príspevky v zborníkoch:
BALLAY, M. Diverzifikácia nezávislého divadla na Slovensku. In Postavenie divadla v spoločnosti : zborník referátov z X. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu. (Ed. Andrej Maťašík). Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení Akadémie umení, 2013, s. 166.

Články v časopisoch:
BLAHYNKA, M. Hudba v činohre. In Slovenské divadlo, 1995, roč. 43, č. 2, s. 143. DOI…

Články v novinách:
DLOUHÝ, O. Ľúbivá rozprávka najmä pre dospelých. In Národná obroda, 1997, roč. 8, č. 8, s. 7, 17. 6. 1997 (deň vydania).

Články na internete:
SUDOR, K. – DUBAČOVÁ, V. Úradníci k nám pristupovali ako k čarodejniciam [Interview]. In SME.sk,  2. 1. 2007. [online]. [cit. 16. 05. 2011]. Dostupné na internete:  http://www.sme.sk/c/3073582/viera-dubacova-uradnici-k-nam-pristupovali-ako-k-carodejniciam.html.

alebo

ŠIMKOVÁ, S. Matka alebo rodinný seriál pokračuje. [online]. [cit. 21. 05. 2012]. Dostupné na internete: http://www.theatre.sk/isrecenzie/139/97/MATKA-alebo-RODINNy-SERIaL-POKRAcUJE/?cntnt01origid=97/.

Bulletiny k inscenáciám:
Jules Massenet : Don Quichotte [Bulletin k inscenácii]. Bratislava : Slovenské národné divadlo, 1995, s. 14.

Príklady zápisu bibliografie na konci príspevku:

– uvádza sa úplné krstné meno autora, celkový počet strán knihy/príspevku, ISBN/ISSN

Monografie:
MAŤAŠÍK, Andrej. Vznik a prvé kroky Slovenského národného divadla : vývoj inštitúcie Slovenského národného divadla od počiatkov po nástup Oskara Nedbala. Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2015. 117 s. ISBN 978-80-971155-4-8.

Kapitoly v monografiách:
PAŠUTHOVÁ, Zdenka. Ján Palárik: Inkognito. In LINDOVSKÁ, Nadežda – BOKES, František – KOVÁČ, Peter – MIŠOVIC, Karol – MOJŽIŠOVÁ, Michaela – PAŠUTHOVÁ, Zdenka – PODMAKOVÁ, Dagmar. Od rekonštrukcie divadelnej inscenácie ku kultúrnym dejinám? Bratislava : Veda : Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV : Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení, 2015, s. 136 – 157. ISBN 978-80-224-1488-3.

Príspevky v zborníkoch: 
BALLAY, Miroslav. Diverzifikácia nezávislého divadla na Slovensku. In Postavenie divadla v spoločnosti : zborník referátov z X. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu. (Ed. Andrej Maťašík). Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení Akadémie umení, 2013, s. 166 – 181. ISBN 978-80-89555-27-7.

Články v časopisoch: 
BLAHYNKA, Miloslav. Hudba v činohre. In Slovenské divadlo, 1995, roč. 43, č. 2, s. 143 – 169. ISSN 0037-699X.

Články v novinách:
DLOUHÝ, Oleg. Ľúbivá rozprávka najmä pre dospelých. In Národná obroda, 1997, roč. 8, č. 8, s. 7, 17. 6. 1997 (deň vydania). ISSN 1335-4671.

Články na internete:
SUDOR, Karol – DUBAČOVÁ, Viera. Úradníci k nám pristupovali ako k čarodejniciam [Interview]. In SME.sk,  2. 1. 2007. [online]. [cit. 16. 05. 2011]. Dostupné na internete:  http://www.sme.sk/c/3073582/viera-dubacova-uradnici-k-nam-pristupovali-ako-k-carodejniciam.html.

alebo

ŠIMKOVÁ, Soňa. Matka alebo rodinný seriál pokračuje. [online]. [cit. 21. 05. 2012]. Dostupné na internete: http://www.theatre.sk/isrecenzie/139/97/MATKA-alebo-RODINNy-SERIaL-POKRAcUJE/?cntnt01origid=97/.

Bulletiny k inscenáciám:
Jules Massenet : Don Quichotte [Bulletin k inscenácii]. Bratislava : Slovenské národné divadlo, 1995. 54 s.