Zameranie a ciele

Slovenské divadlo : revue dramatických umení je recenzovaný vedecký časopis pre oblasť teórie a histórie divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia. Je jediným a najstarším takto medzidruhovo a medziodborovo zameraným recenzovaným periodikom na Slovensku. Vychádza kontinuálne od roku 1953, štyrikrát ročne, v celkovom rozsahu 400 – 450 strán. Jeho hlavnou náplňou je vytvárať platformu pre vydávanie kvalitných štúdií, rozvíjanie teatrologického a filmologického bádania a teoretického myslenia, vyhľadávanie a spolupráca s etablovanými vedcami i profilujúcimi sa doktorandmi. Ambíciou časopisu je aj sprístupňovanie výsledkov domácej vedeckej činnosti širšiemu zahraničnému čitateľskému okruhu. Zaužívaná štvrťročná periodicita bola preto od roku 2013 rozšírená o špeciálne číslo publikované v anglickom jazyku. Od roku 2016 sa periodicita časopisu modifikovala na tri slovenské a jedno anglické číslo ročne. Vybrané čísla sú koncipované ako monotematické.