Publikačná etika

Zásady publikovania v časopise Slovenské divadlo sa riadia etickým kódexom publikačnej praxe v dokumentoch medzinárodného fóra Committeeon Publication Ethics (COPE) – https://publicationethics.org/resources/code-conduct.

Plagiátorstvo, využívanie nedôveryhodných zdrojov, publikovanie nepravdivých údajov alebo konanie v rozpore s dobrými mravmi je neprijateľné a je v hrubom rozpore s publikačnou etikou časopisu Slovenské divadlo (napr. skresľovanie dát, plagiátorstvo, kompilovanie,  pripisovanie spoluautorov, nepriznané duplicitné/simultánne publikovanie, delenie publikácií do viacerých článkov, recyklovanie textov, vzájomné (recipročné) citovanie spriaznených kolegov, skreslené citovanie, nepriznaný konflikt záujmov a porušovanie autorských a majetkových práv).

Publikačná politika časopisu Slovenské divadlo nie je otvorená pre zaradenie publikovanie rukopisov, ktoré:

  • boli simultánne predložené na posúdenie a publikovanie inému časopisu alebo publikačnej platforme;
  • boli predtým publikované v úplnom alebo čiastočnom rozsahu, pokiaľ nie sú výrazne obsahovo prepracované. O výnimke môže v ojedinelých prípadoch rozhodnúť redakčná rada časopisu, a to len v prípade, že pôjde o opätovné vydanie diela zásadného významu v inom jazyku a takýto príspevok má potenciál výrazne obohatiť vedecké poznanie v danej oblasti/disciplíne a zasiahnuť širšie čitateľské publikum;
  • obsahujú nekorektné, nesprávne alebo skresľujúce údaje alebo nepriznané údaje, texty, časti textov iných autorov a pod. (teda autori vydávajú publikované aj nepublikované zistenia a výstupy výskumu iných za svoje vlastné bez predchádzajúceho písomného súhlasu a korektného uvedenia originálneho zdroja), majú povahu fabrikátu či manipulácie s dôkazmi a argumentmi;
  • neboli schválené na zverejnenie všetkými spoluautormi, vrátane použitia obrazového materiálu (ak je to vhodné);
  • obsahujú materiál chránený autorskými právami, na ktorý autori nezabezpečili príslušné povolenia;
  • neobsahujú správne údaje o jednotlivcoch, organizáciách, financujúcich agentúrach a projektoch, ktoré umožnili alebo významne prispeli k výskumu alebo príprave rukopisu;
  • obsahujú hanlivé, urážlivé, rasistické, xenofóbne alebo inak nevhodné nároky, podporujú nepriateľské, diskriminačné alebo inak nevhodné postoje voči jednotlivcom alebo skupine;
  • ku ktorým sa neviaže súhlas na publikovanie všetkých autorov a spoluautorov, vrátane autorov a majiteľov licenčných práv k obrázkom a fotografiám.