Pokyny pre recenzentov

  • Slovenské divadlo – revue dramatických umení je recenzovaný teoretický a historický časopis pre oblasť divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia. Vychádza spravidla štyrikrát do roka. Uverejňuje výhradne pôvodné štúdie a články vedeckého charakteru, ktoré tematicky zodpovedajú odbornému zameraniu časopisu, prípadne texty s interdisciplinárnym presahom.
  • O prijatí alebo neprijatí ponúknutých rukopisov v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku (v závislosti od čísla časopisu) rozhoduje redakcia na základe posudkov nezávislých recenzentov. Konečné rozhodnutie redakcie o publikovaní alebo nepublikovaní rukopisu teda zásadným spôsobom závisí od hodnotiacich správ recenzentov. Recenzné konanie je obojstranne anonymné. Redakcia informuje autorov o výsledku konania v rozmedzí 6 – 10 týždňov od podania príspevku, resp. jeho doručenia redakcii.
  • Rukopisy sa hodnotia len s ohľadom na ich intelektuálny obsah, vedecké hodnoty, ako sú relevantnosť, aktuálnosť, originalita, koncepčná zrozumiteľnosť, presnosť a spoľahlivosť argumentácie a s ohľadom na spĺňanie odborných a formálnych štandardov.
  • Od recenzentov sa žiada, aby výslovne potvrdili alebo odmietli pozvanie redaktorov, aby čo najskôr preskúmali rukopisy, najlepšie do 1 týždňa. V prípade prijatia rukopisu recenzentom na posúdenie sa od recenzentov žiada, aby doručili svoje hodnotiace správy redakcii časopisu najneskôr do 8 týždňov od pozvania.

Vo všeobecnosti sa od recenzentov očakáva, že:

  • Recenzenti pôsobia v danom odbore (divadelná veda, filmová veda, performatívne štúdiá, mediálne štúdiá, interdisciplinárne presahy, prípadne uznávaný odborník s praxou) minimálne 3 roky a dosahujú minimálne tretí stupeň VŠ vzdelania. Očakáva sa ich pridruženie k výskumným a vzdelávacím inštitúciám, profesijným organizáciám alebo výskumným a inovačným centrám a aktívna publikačná prax. K výnimkám redakcia pristupuje iba v prípadoch, že si to vyžaduje špecifickosť témy príspevku.
  • Recenzenti zaobchádzajú s rukopismi, ktoré posudzujú, ako s dôvernými materiálmi a sú povinní vyhnúť sa čerpaniu myšlienok, výskumných údajov, argumentov a iného intelektuálneho obsahu v rukopisoch pre ich vlastné účely.
  • Recenzovanie je obojstranne anonymné a recenzenti sú povinní zdržať sa krokov vedúcich k odhaleniu identity autorov alebo k odhaleniu ich vlastnej identity.
  • Recenzenti píšu svoje posudky čo najpodrobnejšie, objektívne zohľadňujú všetky pozitívne a negatívne stránky posudzovaného rukopisu a vyjadrujú sa k nim vo vecnom odbornom štýle.
  • Recenzenti sú povinní v prípade možného konfliktu záujmov (napr. v prípade výhrady svedomia – ideologické, etické alebo iné predsudky – či v prípade možného narušenia nestrannosti) o tom okamžite upovedomiť šéfredaktora.
  • Posudzovanie rukopisov nie je odmeňované.