Recenzné konanie a zodpovednosť recenzentov

 • Recenzovanie je obojstranne anonymné a recenzenti sú povinní zdržať sa krokov vedúcich k odhaleniu identity autorov.
 • Recenzenti sú navrhovaní šéfredaktorom/kou v spolupráci s redakčnou radou tak, aby došlo k zamedzeniu konfliktu záujmov.
 • Recenzenti sú povinní v prípade možného konfliktu záujmov (napr. v prípade výhrady svedomia – ideologické, etické alebo iné predsudky – či v prípade možného narušenia nestrannosti) o tom okamžite upovedomiť šéfredaktora. Šéfredaktor/ka prípadne editor po vyhodnotení situácie môže vymenovať nového hodnotiteľa.
 • Recenzenti sú navrhovaní s dôrazom na odborné a metodologické kompetencie v súlade s témou a metodológiou príspevku.
 • Recenzenti musia pôsobiť v danom odbore minimálne 3 roky a dosahovať minimálne tretí stupeň VŠ vzdelania. K výnimkám sa pristupuje iba v prípadoch, že si to vyžaduje špecifickosť témy príspevku.
 • Recenzenti zaobchádzajú s rukopismi, ktoré posudzujú, ako s dôvernými materiálmi a sú povinní vyhnúť sa čerpaniu myšlienok, výskumných údajov, argumentov a iného intelektuálneho obsahu v rukopisoch pre ich vlastné účely.
 • Recenzenti píšu svoje posudky čo najpodrobnejšie, objektívne zohľadňujú všetky pozitívne a negatívne stránky posudzovaného rukopisu a vyjadrujú sa k nim vo vecnom odbornom štýle.
 • Recenzenti sú povinní v posudku upozorniť na relevantnú literatúru, pokiaľ v príspevku nebola zohľadnená.
 • Aj pri anonymnom procese posudzovania príspevkov je osobná kritika autorov zo strany recenzentov neprípustná.
 • V prípade, že je v rámci recenzného konania článok schválený so zásadnými výhradami alebo je recenzentmi odporúčané prepracovanie rukopisu, autor je povinný pripomienky recenzentov zohľadniť a prepracovaný článok znovu poskytnúť na nezávislé posúdenie. Recenzent, ktorý formuloval výhrady, je povinný posúdiť, či zapracovanie navrhovaných korekcií a zmien bolo dostatočné.
 • Konečné rozhodnutie o vydaní podlieha schváleniu redakčnej rady. V prípade rozporného vyjadrenia recenzentov osloví šéfredaktor/ka na posúdenie rukopisu a pripomienok recenzentov nezávislého experta v danej oblasti výskumu alebo sa riadi rozhodnutím redakčnej rady. Rozhodnutie o zaradení a vydaní príspevku sa oznámi autorovi.
 • Recenzujú sa texty zaradené do rubrík Štúdie a Rozhľady. V prípade ostatných článkov v sekciách Kritika, Poznámky, Nekrológ a pod. podlieha rozhodnutie o publikovaní schváleniu redakčnej rady. Rozhodnutie o vydaní oznámi redakcia autorovi.