Politika otvoreného prístupu

Časopis Slovenské divadlo podporuje myšlienku otvorenej vedy a prispieva k nej poskytovaním neobmedzeného otvoreného prístupu k publikovanému obsahu v časopise. Časopis je plne financovaný jeho vydavateľom a pôsobí na neziskovom základe. Z tohto dôvodu sú všetky články publikované v časopise prístupné čitateľom bezplatne.

Každému užívateľovi je bezplatne povolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, šíriť, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora. To sa nevzťahuje na prípady komerčného využitia textov a neetického použitia textov alebo ich častí, ktoré by boli akýmkoľvek spôsobom v rozpore s publikačnou etikou časopisu a všeobecne uznávanými dobrými mravmi v oblasti vedeckého/akademického výskumu, publikovania a využívania  jeho výstupov  (napr. skresľovanie dát, plagiátorstvo, kompilovanie, pripisovanie spoluautorov, nepriznané duplicitné/simultánne publikovanie, delenie publikácií do viacerých článkov, recyklovanie textov, vzájomné (recipročné) citovanie spriaznených kolegov, skreslené citovanie, nepriznaný konflikt záujmov a porušovanie majetkových autorských práv).

Od autorov nie sú požadované žiadne poplatky za podanie, spracovanie a zverejnenie článkov publikovaných v časopise, ani nijaké iné poplatky.