Zodpovednosť autorov

 • Autori sa zaväzujú, že zaslaný príspevok nie je plagiát, nie sú v ňom použité nedôveryhodné zdroje, nepravdivé, skresľujúce či akýmkoľvek spôsobom zavádzajúce údaje. Zaslaný rukopis nesmie obsahovať hanobiace a urážlivé údaje, ani vyhlásenia poškodzujúce tretiu stranu, nie je kompilátom ani recyklovaným textom. Zároveň sa zaväzujú, že v príspevku korektne pracujú s citáciami a zdrojmi a vedome neporušili autorské práva iných osôb (vrátane spoluautorstva).
 • Autori garantujú, že zaslaný príspevok je originálnym výsledkom ich vlastného výskumu a že dosiaľ nebol v žiadnej forme publikovaný, prípadne sa nenachádza v recenznom konaní v inom časopise.
 • Opätovné vydanie je možné iba v inom jazyku. Takýto príspevok je možné akceptovať iba vo výnimočných prípadoch, keď jeho publikovanie v Slovenskom divadle má potenciál výrazne obohatiť vedecké poznanie v danej oblasti/disciplíne a zasiahnuť širšie čitateľské publikum. V takých prípadoch je nutné dôsledné prepracovanie a uvedenie odkazu na pôvodný príspevok, ako aj zdôvodnenie zmien a vyjadrenie posunu v poznaní.
 • V prípade, že publikovaný text porušuje zásady etického alebo profesionálneho prístupu k citovaniu diel iných autorov, prípadne ak sa preukáže, že celé texty alebo ich časti sú plagiátorstvom alebo vlastnými dielami, ktoré už boli publikované v minulosti alebo súčasne v niekoľkých ďalších špecializovaných publikáciách, autori a spoluautori preberajú plnú zodpovednosť. Šéfredaktor/ ka časopisu Slovenské divadlo dôsledne berie na vedomie potrebu vyhnúť sa podobným situáciám a po akceptovaní finálnych verzií rukopisov prebehne podrobná kontrola dodržiavania profesionálnych postupov tvorby vedeckých textov a etických princípov spojených s citovaním a parafrázovaním diel iných autorov.
 • Autori zodpovedajú za korektné uvedenie všetkých spoluautorov svojho výskumu / príspevku a vysporiadanie všetkých autorských práv viažucich sa k publikovaniu zaslaného rukopisu v časopise Slovenské divadlo (udelenie súhlasu na publikovanie všetkými autormi, vrátane autorov/ majiteľov licencií k obrazovému a fotografickému materiálu). V prípade možného konfliktu záujmov musí toto autor jasne deklarovať.
 • Autori zodpovedajú za správnosť a presnosť údajov. Všetky zdroje, vrátane informácií z konverzácií / korešpondencie s treťou stranou, musia byť v rukopise riadne uvedené. Vo svojom texte musia uviesť  prípadný zdroj finančnej podpory realizovaného výskumu a  svoju profesionálnu/ organizačnú príslušnosť.
 • Autori by mali v čase podania svojho článku reflektovať existujúci výskum v slovenskom aj iných jazykoch a upozorniť na prípady príbuzných výskumov, štúdií, publikovaných prác.
 • Autori sú povinní rešpektovať redakciou stanovené pokyny pre prispievateľov, vrátane citačných štandardov časopisu a zoznamu literatúry.
 • V prípade neúmyselného publikovania nesprávnych údajov sa Slovenské divadlo zaväzuje uverejniť korekcie, ospravedlnenia či vyjasnenia.
 • Autori sú povinní zúčastniť sa recenzného konania a v jeho rámci promptne komunikovať s redakciou pri prípadných zmenách a korekciách príspevkov.
 • Slovenské divadlo nepožaduje od autorov žiadne poplatky za podanie a publikovanie článkov.
 • Slovenské divadlo nevypláca autorom honoráre.  
 • V prípade publikovania v angličtine všetky náklady, ktoré by súviseli s realizáciou prekladu a jazykových korektúr  hradia autori (resp. ich zamestnávatelia).