Zodpovednosť editorov

 • Editor/ editori časopisu Slovenské divadlo dáva/ dávajú akademikom, výskumným pracovníkom a odborníkom, ktorí majú záujem o publikovanie, možnosť predložiť svoje pôvodné štúdie, články, výskumy, eseje a ďalšie odborné texty súvisiace so zameraním časopisu, ktoré neboli v nijakej podobe dosiaľ publikované či v inej forme uverejnené inde.
 • Redakcia časopisu Slovenské divadlo schvaľuje konečnú podobu a obsah časopisu v spolupráci s edičnou radou časopisu. Na základe celkovej kvality predložených článkov a hodnotiacich správ recenzentov redakcia vyberá príspevky, ktoré budú v časopise uverejnené. Zaradenie zaslaných rukopisov do jednotlivých rubrík je plne v kompetencii editora/ editorov. Títo môžu pre zaradení rukopisov do jednotlivých rubrík akceptovať návrhy a odporúčania recenzentov a členov redakčnej rady časopisu.
 • Texty, ktoré majú byť publikované v časopise Slovenské divadlo sú vyberané objektívne na základe kvality ich obsahu a formy, originality nových poznatkov a celkového prínosu pre vedeckú komunitu v danej oblasti. Redakcia nezohľadňuje autorovu domácu alebo zahraničnú vedeckú príslušnosť a/ alebo inštitucionálnu príslušnosť a striktne odmieta tiež akúkoľvek diskrimináciu v súvislosti s pohlavím, etnickým pôvodom, zemepisným pôvodom, politickým presvedčením alebo náboženstvom.
 • Editor/ editori rozhodujú o rukopisoch bez zbytočného odkladu. Pred oslovením recenzentov kontrolujú redaktori všetky predložené rukopisy, aby zistili, či sú v súlade s rozsahom jednotlivých rubrík časopisu a či spĺňajú odborné štandardy. Ak redaktori zistia, že rukopis nespĺňa tieto požiadavky, bude jeho zverejnenie zamietnuté a bude vrátený autorovi. Rukopisy, ktoré obsahujú závažné jazykové a štylistické nedostatky, budú tiež odmietnuté. Ak rukopis prejde úvodnou kontrolou redaktorov, začne sa proces normálneho preskúmania.
 • Editor/ editori v spolupráci s redakčnou radou časopisu navrhuje/ navrhujú k jednotlivým zaslaným rukopisom recenzentov tak, aby bol ich vedecký obsah a prínos posúdený dostatočne odborne, transparentne a nezávisle vzhľadom na obsah, formálnu stránku a povahu zaslaného rukopisu.
 • Editor/ editori dbá/ dbajú, aby proces recenzovania zaslaných rukopisov bol obojstranne anonymný a sú povinní zdržať sa krokov vedúcich k odhaleniu identity autorov a recenzentov.
 • Editor/ editori sú povinní zabezpečiť, aby nevznikol potenciálny konflikt záujmov na strane autorov, recenzentov alebo členov redakčnej rady.  Napríklad, editor/ editori nemôžu pozvať recenzentov, ktorí by mohli mať potenciálny konflikt záujmov vo vzťahu k rukopisu. Editor/ editori sa tiež vyhýbajú rozhodovaniu o rukopisoch, v súvislosti s ktorými sa môžu sami podieľať na potenciálnom konflikte záujmov.
 • Ak je potenciálny konflikt záujmov nevyhnutný, editor/ editori musia konať tak, aby zabránili akejkoľvek škode, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku takéhoto konfliktu.
 • V prípade možného konfliktu záujmov (napr. v prípade výhrady svedomia – ideologické, etické alebo iné predsudky – či v prípade možného narušenia nestrannosti) na strane autora, recenzenta alebo člena redakčnej rady (alebo ak títo na podobnú výhradu redakciu písomne upozornia), je šéfredaktor časopisu povinný vzniknutú situáciu vyhodnotiť a následne vykonať potrebné opatrenia, napr. vymenovať nového recenzenta.
 • V prípade odôvodneného podozrenia z porušenia etických princípov si redaktori ponechávajú právo ďalej posudzovať daný text a môžu pozastaviť alebo úplne zrušiť plánované uverejnenie. Ak podobné nedostatky priamo vyplývajú z redakčných procesov alebo nesprávneho nakladania s poskytnutými informáciami, zodpovednosť leží na strane redaktorov. V tomto prípade sú redaktori povinní vykonať nápravu vhodným spôsobom (napr. zverejnením opráv, ospravedlnením autorom a riadne upravenou elektronickou verziou časopisu vo formáte PDF voľne dostupného online).
 • Editor/ editori časopisu Slovenské divadlo dôsledne berie/ berú na vedomie potrebu vyhnúť sa podobným situáciám a po akceptovaní finálnych verzií rukopisov prebehne podrobná kontrola dodržiavania profesionálnych postupov tvorby vedeckých textov a etických princípov spojených s citovaním a parafrázovaním diel iných autorov.
 • Editor/ editori sú povinní zdržať sa akejkoľvek zmeny či úpravy obsahu hodnotiacich správ recenzentov a  oboznámiť autorov s časťami správ recenzentov adresovaných autorom v plnom rozsahu a bez úprav.
 • Editor/ editori garantujú, že sa zdržia akýchkoľvek krokov, ktorých cieľom by bolo  nevhodne ovplyvniť poradie časopisu umelo zvyšujúcimi metrikami časopisu.